Đặc tính của người học bằng Vận động Kinesthetic

Đặc tính của người học bằng Vận động Kinesthetic

Kênh tiếp thu thông tin hiệu quả Phương pháp học tập VAK – kênh tiếp thu thông tin hiệu quả của bạn là gì? VAK là từ viết tắt của 3 chữ Visual, Auditory, Kinesthetic – Nhìn, nghe và vận động. Đây 3 kênh tiếp thu thông tin mà mỗi người chúng ta đều có. Tuy nhiên tùy...