Sigmund Freud nói gì về bản ngã (Ego)?

Sigmund Freud nói gì về bản ngã (Ego)?

Sigmund Freud, nhà phân tâm học nổi tiếng, một bác sĩ thần kinh và nhà tâm lý học người Áo. Theo ông bản ngã là một phần của tính cách có nhiệm vụ điều tiết những nhu cầu của bản năng, siêu ngã và đời sống thực. Freud mô tả bản năng là phần cơ bản nhất của tính cách...
Bản năng (Id) theo góc nhìn phân tâm học

Bản năng (Id) theo góc nhìn phân tâm học

Tính cách con người vô cùng phức tạp bao gồm ba yếu tố Bản năng Id (cái ‘nó’), Bản ngã Ego (cái tôi), và Siêu ngã  Super-ego (siêu tôi). Theo thuyết phân tâm học của Freud, bản năng là thành tố tính cách tạo nên nguồn năng lượng tâm lý vô thức, làm thỏa mãn những thôi...