Những người nổi tiếng bị đuổi học

Những người nổi tiếng bị đuổi học

ALBERT EINTEIN biết nói mãi đến khi lên 4 tuổi và ông không biết đọc cho mãi đến năm 7 tuổi. Thành tích học tập của ông được ghi “chậm phát triển về tinh thần và không hòa đồng”. Ông bị đuổi học. Thành tích của THOMAS EDISON được ghi rằng “quá dốt, không học được”....