Nội dung trang TFRC – AFRC

HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU NỘI DUNG TRANG TFRC – AFRC a) Định nghĩa: nhắc lại nếu cần (phần đầu tiên đã đề cập) b) Ý nghĩa: Nhắc đến vai trò, tầm quan trọng của bộ não với đời sống con người. Bộ não có sức mạnh phi thường, làm chủ bộ não làm chủ cuộc đời. Điều quan trọng mà...