CHỦNG VÂN TAY UL – Lê Giang

Chủng vân tay UL, chủng vân tay nước thuận. Cũng giống nhưTrái Đất của chúng ta chứa rất nhiều nước trong tự nhiên, số lượng người có chủng vân tay UL cũng chiếm một phần rất lớn trong số các chủng vân tay, hơn 60%. Dấu vân tay UL đặc điểm nhận diện là vân tay hình...