Mặt Trăng Thiên Bình

Mặt Trăng Thiên Bình Mâu thuẫn muôn đời của họ là vừa muốn bảo vệ lẽ phải, vừa không muốn làm phật lòng ai. Chúng ta rất có thể đang nói đến một trong những Mặt Trăng phải đối mặt với nhiều cơn vật lộn nội tâm dùng dằng, dai dẳng nhất. Công bằng mà nói, Mặt Trăng nằm...