Các nhà khoa học nói gì về “nhân quả báo ứng”?

Các nhà khoa học nói gì về “nhân quả báo ứng”?

Trường đại học Cardiff và đại học Texas đã kết hợp nghiên cứu và chỉ ra nguyên lý “nhân quả báo ứng”: “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” (có nghĩa: làm điều thiện sẽ gặp việc tốt lành, làm điều ác sẽ gặp việc xấu xa) là hoàn toàn có căn cứ khoa học. Một tạp chí của...