Thuyết “Phân tâm học” là gì?

Thuyết “Phân tâm học” là gì?

Phân tâm học là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng. Nó được khởi thảo bởi Sigmund Freud, một bác sĩ người Áo. Phân tâm học được định nghĩa là một chuỗi các học thuyết...