Cách hiệu quả nhất để thay đổi hành vi và cải thiện cuộc sống của bạn..

Thay đổi môi trường của bạn là cách dễ nhất và mạnh mẽ nhất để thay đổi hành vi của bạn. Thay đổi môi trường của bạn là cách dễ nhất và mạnh mẽ nhất để thay đổi hành vi của bạn. Thay đổi những thứ/đồ vật trong nhà và văn phòng của bạn và cẩn...