Sơ lược về Rối loạn thách thức chống đối (ODD) ở trẻ

Sơ lược về Rối loạn thách thức chống đối (ODD) ở trẻ

Rối loạn thách thức chống đối (RLTTCĐ) là một rối loạn tâm thần thường khởi phát từ thời thơ ấu và có thể kéo dài suốt quá trình trưởng thành. Triệu chứng của Rối loạn thách thức chống đối Trẻ bị RLTTCĐ có các hành vi thách thức cha mẹ và giáo viên. Ví dụ, chúng thể...