Giới thiệu về Thí nghiệm nhà tù Stanford

Giới thiệu về Thí nghiệm nhà tù Stanford

Bạn tin rằng chúng ta làm chủ cuộc đời của mình và tự mình quyết định mọi thứ, tự mình lựa chọn cách phản ứng hành vi, lối sống. Nhưng có khi nào bạn thử suy nghĩ xem mối tương quan giữa chính mình với những con người mình tiếp xúc hàng ngày, xã hội nơi mình đang sống...