Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo

SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ VÀ SỰ SÁNG TẠO (CREATIVITY)   Ngoài những bản năng sinh tồn cơ bản, điều gì làm cho con người biểu hiện vượt trội hơn những sinh vật sống khác? Đã rất nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực như triết học, giáo dục, tôn giáo và tâm lý học chỉ ra...