Bản năng (Id) theo góc nhìn phân tâm học

Bản năng (Id) theo góc nhìn phân tâm học

Tính cách con người vô cùng phức tạp bao gồm ba yếu tố Bản năng Id (cái ‘nó’), Bản ngã Ego (cái tôi), và Siêu ngã  Super-ego (siêu tôi). Theo thuyết phân tâm học của Freud, bản năng là thành tố tính cách tạo nên nguồn năng lượng tâm lý vô thức, làm thỏa mãn những thôi...