Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh của Howard Gardner

Trong học thuyết trí thông minh đa dạng, Howard Gardner đã thiết lập được các yêu cầu cần thiết đặc trưng mà mỗi loại trí thông minh phải đạt được để có đủ điều kiện xác định đó là một loại trí thông minh. Sau đây là 4 trong số các tiêu chuẩn ấy:   Đặc điểm...