Người trưởng thành là người biết tự chịu trách nhiệm

Người trưởng thành là người biết tự chịu trách nhiệm

Một đặc điểm của người trưởng thành là tính tự chịu trách nhiệm. Một khía cạnh rất khó rèn luyện, và vì vậy khó trưởng thành, là nhận trách nhiệm về cảm xúc của mình. Bạn có thể nhận thấy ngay, những kẻ không chịu nổi cơn giận dữ của mình, bằng quyền hạn và khả năng...