Học thuyết tâm lý về tình yêu

Học thuyết tâm lý về tình yêu

Yêu là gì…? Yêu một người là như thế nào…? Tại sao nhân loại lại có tình yêu? Tại sao có một số dạng tình yêu bền lâu và có loại lại chỉ thoáng qua? Các nhà nghiên cứu và các nhà tâm lý học đã đặt ra một số học thuyết khác nhau về tình yêu để giải thích sự...